Заочна форма

        Створена в Україні система підготовки фахівців за заочною формою навчання забезпечує широкі можливості для одержання дорослим населенням освіти, підвищення фахового рівня, духовного розвитку, сприяє зміцненню зв’язків навчання з виробництвом і є важливою ланкою безперервної ступеневої освіти.

      Поєднання навчання з виробничою діяльністю, при наявності достатньої матеріальної бази, кадрового забезпечення і належній організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, дає можливість готувати спеціалістів високої кваліфікації.

     Історія розвитку заочного відділення Ладижинського коледжу Вінницького НАУ починається в 1952 році з підготовки техніків-механіків для сільськогосподарського виробництва. З 1989 року почалась підготовка техніків-електриків, а з 2006 року – бухгалтерів.

         Сьогодні в коледжі за заочною формою навчаються понад 170 студентів за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

- «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

- «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

- «Бухгалтерський облік»

        З весь період існування заочного відділення підготовлено понад 6000 спеціалістів для сільськогосподарського виробництва. Переважна більшість випускників працюють за обраною спеціальністю.

        Навчальний процес на заочному відділенні забезпечують 58 викладачів з відповідною вищою освітою та достатнім виробничим стажем роботи, високим педагогічним досвідом і методичною майстерністю.

         Технічна творчість і дослідницька робота є важливим напрямком роботи педагогічного колективу, співробітників і студентів коледжу. Тільки студентами заочного відділення щорічно виконується понад 20 практичних розробок. Більшість із них студенти представляють до захисту разом з дипломними проектами, а кращі з них Державна екзаменаційна комісія рекомендує до впровадження у виробництво.

          Іншими напрямками роботи заочного відділення є: підвищення якості підготовки фахівців, у тому числі через розширення використання сучасних комп’ютерних технологій; оновлення та поповнення матеріально-технічної бази відділення; ефективне використання елементів дистанційного навчання; впровадження сучасних методик організації самостійної роботи.

         Постійний зв’язок із випускниками минулих років дозволяє використовувати їх багатий практичний досвід при проведенні занять на виробництві.

         Одним із основних завдань заочного відділення є розробка навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін, які містять теоретичний матеріал, практичні заняття, методичні рекомендації. Викладачі працюють над створенням електронних підручників. Розроблені матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях та тестового контролю знань. Доступність кожного студента до інформації, можливість передачі через Internet інформації сприяють якості навчального процесу і успішному оволодінню фаховими знаннями.

         Колектив заочного відділення прагне не тільки не втратити, але й примножити традиції підготовки спеціалістів без відриву від виробництва.