Програма вступного випробування з фахових дисциплін підготовки кваліфікованих робітників для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

І. Загальні положення

З метою складання фахових випробувань з дисципліни «Основи

бухгалтерського обліку» абітурієнтам пропонуються 24 тестових завдання, які

складено на основі навчальної програми.

Тест має чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильною з яких є

лише одна.

Тривалість тестування — 1 година. 

ІІ. Перелік програмних питань, що виносяться на фахові випробування

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.

1.1. Суть, значення та види господарського обліку.

1.2. Бухгалтерський облік у системі управління підприємством.

1.3. Завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

2.1. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.

2.2. Елементи методу бухгалтерського обліку та їх характеристика.

Тема 3. Бухгалтерський баланс.

3.1. Поняття, зміст та структура бухгалтерського балансу.

3.2. Зміни в балансі під впливом господарських операцій та їх

характеристика.

3.3. Класифікація балансів.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

4.1. Зміст і структура рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з

балансом.

4.2. Суть і значення подвійного запису.

4.3. Кореспонденція рахунків і бухгалтерські проведення.

4.3. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та

взаємозв’язок між ними.

4.4. Узагальнення даних поточного бух. обліку, характеристика оборотних

відомостей.

4.5. План рахунків бухгалтерського обліку та його характеристика.

Тема 5. Оцінювання та калькуляція.   

5.1. Оцінювання в системі бухгалтерського обліку.

5.2. Калькуляція і калькулювання.        

Тема 6. Документація господарських операцій.

6.1. Поняття про бухгалтерські документи, їх значення та реквізити.

6.2. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів.

6.3. Класифікація документів.

6.4. Організація документообороту на підприємстві.

Тема 7. Облікові регістри, техніка, форми і організація бухгалтерського

обліку

7.1. Види облікових регістрів та їх класифікація.

7.2. Поняття про форми бухгалтерського обліку.

7.3. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

7.4. Основи організації бухгалтерського обліку.

 Тема 8. Інвентаризація: види та порядок проведення.

8.1. Основні завдання інвентаризації.

8.2. Основні види інвентаризації та їх характеристика.

8.3. Документальне оформлення процесу інвентаризації.

 

ІІІ. Критерії оцінювання 

Результати фахових вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до

200 балів. Кожен варіант завдання складається із 24 тестів.

Рекомендована література

 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні» від 16.07.99.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1–25, затверджені

наказом Міністерства фінансів України.

3. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для студентів

вузів спеціальності «Облік і аудит»» / Ф. Ф. Бутинець. — Житомир :

ЖІТУ, 2000. — 640 с.

4. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами:

приклади та коментарі : практичний посібник / С. Ф. Голов,

В. М. Костюченко. — К. : Лібра, 2001. — 840 с.

5. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник /

Н. М. Грабова. —К. : А.С.К., 2001. — 272 с.

6. Грабова Н. М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських

проводках : навч. посібник / Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. — К. :

А.С.К., 2001. — 416 с.

7. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник /

М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. — К. : КНЕУ, 2001. — 334 с.

8. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / В. В. Сопко. — К. :

КНЕУ, 2000. — 578 с.

9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах

України : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих

навчальних закладів / Н. М. Ткаченко. — К. : А.С.К., 2001. — 784 с.

10. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. —

К. : Знання, 2004. — 447 с.