Програма вступного випробування з фахових дисциплін підготовки кваліфікованих робітників для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

І. Загальні положення

З метою складання фахових випробувань з дисципліни «Інформатика» абітурієнтам пропонуються 30 тестових завдань, які складено на основі навчальної програми.

Тест має чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильною з яких є

лише одна. Тривалість тестування — 1 година.

 

ІІ. Перелік програмних питань, що виносяться на фахові випробування

 

Тема: Основні поняття інформатики.

Предмет інформатики. Об'єкти та їх властивості. Інформація, властивості інформації. Інформаційні процеси. Інформаційні технології. Носії інформації. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення. Система, інформаційна система. Комп’ютер як інформаційна система. Сфери використання, перспективі розвитку.

 

Тема: Апаратна складова комп'ютера. Основні функції та характеристики апаратних складових: процесор, шини, материнська плата, внутрішня пам'ять, зовнішня пам'ять,  пристрої введення, пристрої виведення.

 

Тема: Програмне забезпечення персональних комп'ютерів. Поняття програмного забезпечення, його класифікація. Системне програмне забезпечення. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних систем. Основні функції. Файлова система. Файл. Ім'я файлу, шлях до файлу. Інструментальне та прикладне програмне забезпечення. Сервісне програмне забезпечення. Програми обслуговування дисків комп’ютера. Поняття архівації файлів. Комп'ютерні віруси та їх класифікація.  Типи антивірусних програм.

 

Тема: Основи програмування. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми. Поняття об'єктів у програмуванні. Поняття події та обробника подій. Поняття алгоритму, його властивості. Форми представлення алгоритмів. Поняття мови програмування. Базові структури алгоритмів. Етапи розв’язування задач за допомогою ЕОМ.

 

Тема: Основи інформаційної безпеки. Основні об‘єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп‘ютерних системах та мережах. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп‘ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця. Стандарти інформаційної безпеки. Поняття про соціальний інжиніринг. Політика безпеки. Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті. Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов‘язані з їх використанням. Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму.

 

Тема: Інтернет. Електронна пошта. Поняття Інтернету. Провайдер. Служби Інтернету. Адресація в Інтернеті. Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

 

ІІІ. Критерії оцінювання

 

Результати фахових вступних випробувань оцінюються за 5-бальною шкалою. Кожен варіант завдання складається з 20 тестових завдання.

Норми оцінок:   

               «5»             18-20 правильних відповідей (90-100%)

               «4»             15-17 правильних відповідей (75-89% )

                                  «3»       12-14 правильних відповідей (60-74% )

                                  «2»       <14    правильних відповідей (<59% )

 

Рекомендована література з дисципліни «Інформатика»

 

  1. Гуржій  А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.
  2. Караванова     Т.П.    Інформатика.     Основи    алгоритмізації     та   програмування  (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.
  3. Караванова     Т.П.   Основи     алгоритмізації   та   програмування.     777   задач    з  рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Генеза, 2005.
  4. Караванова     Т.П.   Основи     алгоритмізації   та   програмування.     750    задач   з  рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Форум, 2002.
  5. Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп‘ютерні тести, практичні роботи (навчальний  посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.
  6. Руденко  В.Д.,  Макарчук  О.М.,  Патланжоглу  М.О.  Курс  інформатики  (у  2-х  ч.),  (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс, 2002, 2004.
  7. Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, 10 кл., Генеза, 2007.