ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти

Вступ

Програма вступних випробувань з математики охоплює всі розділи

шкільної програми основної школи.

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної

програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти

абітурієнт. Також наводиться перелік основних питань, які виносяться на

вступне випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту

систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання

треба звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з математики.

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ

Алгебра

1     Порівняння натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел. Квадрат і куб числа.

2     Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

3     Основна властивість дробу. Дії зі звичайними дробами. Основні задачі на дроби.

4     Порівняння десяткових дробів. Дії зі десятковими дробами. Відсоток. Основні задачі на відсотки.

5     Додатні і від'ємні числа. Додавання, віднімання, множення і ділення додатних і від'ємних чисел.

6     Числові вирази. Числове значення буквених виразів. Розкриття дужок, зведення подібних доданків.

7     Пропорції. Основна властивість пропорції.

8     Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники. Формули скороченого множення.

9     Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на множники.

10              Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчного дробу. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.

11              Степінь з натуральним показником та його властивості. Степінь з цілим показником. Перетворення виразів, що мають квадратні корені.

12              Арифметична та геометрична прогресії. Формули п-го члена та суми п перших членів прогресії. Нескінченно спадна геометрична прогресія та її сума.

13              Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з одним невідомим. Квадратне рівняння, формули коренів. Розв'язування раціональних рівнянь.

14              Система рівнянь. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Розв'язування найпростіших систем, які мають рівняння другого степеня. Розв'язування текстових задач методом складання рівнянь і систем.

15              Лінійна нерівність з одним невідомим. Система лінійних нерівностей з одним невідомим. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною.

16              Функції. Область визначення та область значень функції. Властивості та

графік функцій: у = kх + b;   y= ;   у=

 

Геометрія

 1. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих.
 2. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника. Теорема Піфагора.
 3. Паралелограм і його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат і їх властивості. Трапеція. Правильні прямокутники.
 4. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості. Довжина кола. Довжина дуги.
 5. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник.
 6. Ознаки рівності трикутників.
 7. Ознаки подібності трикутників.
 8. Рух, осьова і центральна симетрія, поворот, паралельне перенесення.
 9. Поняття про площі. Основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції. Площа круга та його частин.
 10. Синус, косинус і тангенс кута.
 11. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів. Розв'язування трикутників.
 12. Значення синуса, косинуса і тангенса кутів 30°, 45°, 60°.
 13. Прямокутні координати на площині. Формула відстані між двома точками площини із заданими координатами. Рівняння прямої і кола.
 14. Вектор. Кут між векторами. Добуток вектора на число. Координати вектора. Скалярний добуток векторів.

   

ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ

Вступник повинен уміти:

1.  Виконувати арифметичні дії над числами, заданими у вигляді десяткових і звичайних дробів; користуватися калькулятором і таблицями для проведення обчислень.

2.   Виконувати   тотожні   перетворення   многочленів,   алгебраїчних   виразів,   що   містять многочлени, дробово-раціональні, степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції.

3. Будувати   графіки   лінійної,   квадратичної,   степеневої,   показникової,   логарифмічної   і тригонометричної функції.

4.   Розв'язувати рівняння, нерівності, та їх системи першого і другого степенів, а також рівняння, нерівності, та їх системи, що містять, степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції та зводяться до них.

5.   Розв'язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь.

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на площині.

7. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні алгебраїчних задач, а з алгебри і тригонометрії - при розв'язуванні геометричних задач.

8.  Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання векторів, множення вектора на число) і користуватися властивостями цих операцій.

9.  Застосовувати похідну при дослідженні функції на зростання (спадання), на екстремуми і для побудови графіків функцій.

10.   Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

1. Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

2. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники.

3. Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник.

Взаємно прості числа

4. Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

5. Основна властивість дробу. Скорочення дробу.

6. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного

знаменника. Порівняння дробів.

7. Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.

8. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

9. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні

десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

10. Відношення. Основна властивість відношення.

11. Пропорція. Основна властивість пропорції.

12. Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Протилежні

числа. Модуль числа.

13. Цілі числа. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел.

14. Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.

15. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

16. Рівняння. Корені рівнянь. Розв’язування рівнянь.

17. Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь.

18. Рівняння з модулем.

19. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення

виразу.

20. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу.

Доведення тотожностей.

21. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з

натуральним показником.

22. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів

до степеня. Множення одночленів.

23. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

24. Додавання і віднімання многочленів.

25. Множення одночлена і многочлена; множення двох многочленів.

26. Розкладання многочленів на множники способом винесення

спільного множника за дужки та способом групування.

27. Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця

квадратів, сума і різниця кубів.

28. Використання формул скороченого множення для розкладання

многочленів на множники.

29. Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними.

30. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

31. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок.

32. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними:

графічним способом; способом підстановки; способом додавання.

33. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.

34. Тотожні перетворення раціональних виразів.

35. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування

раціональних рівнянь.

36. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд

числа.

37. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.

38. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.

39. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.

Добуток і частка квадратних коренів.

40. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.

41. Формула коренів квадратного рівняння.

42. Теорема Вієта.

43. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного

тричлена на лінійні множники.

44. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

45. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи

задання функції. Графік функції.

46. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості,

зростання і спадання функції.

47. Лінійна функція, її графік та властивості.

48. Функції x

49. Функції y = x

50. Квадратична функція, її графік та властивості.

51. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

52. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною

53. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей.

54. Системи лінійних нерівностей з однією змінною.

55. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки.

56. Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості.

Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів

арифметичної прогресії.

57. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена

геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної

прогресії.

58. Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх

властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута.

Відстань між двома точками.

59. Суміжні та вертикальні кути, їх властивості.

60. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості.

61. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки

паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині

паралельних прямих січною.

62. Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Ознаки

рівності трикутників.

63. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та

ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника.

64. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості

прямокутних трикутників.

65. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його

властивості. Нерівність трикутника.

66. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор.

67. Кути, вписані в коло.

68. Дотична до кола, її властивість.

69. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник.

70. Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості.

Ознаки паралелограма.

71. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція.

72. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.

73. Теорема Фалеса.

74. Середня лінія трикутника, її властивості.

75. Середня лінія трапеції, її властивості.

76. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників.

77. Многокутник та його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники.

k

y =

, її графік та властивості.

, її графік та властивості.

78. Сума кутів опуклого многокутника. Вписані й описані

многокутники.

79. Поняття площі многокутника. Основні властивості площ.

80. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Площа трапеції.

81. Теорема Піфагора.

82. Перпендикуляр і похила, їх властивості.

83. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

84. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

85. Теореми косинусів і синусів.

86. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл

правильних многокутників.

87. Прямокутна система координат на площині. Координати середини

відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами.

88. Рівняння кола і прямої.

89. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати

вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на

число. Колінеарні вектори.

90. Скалярний добуток векторів.

91. Переміщення та його властивості.

92. Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення.

Рівність фігур.

93. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Для оцінювання знань абітурієнтів застосовуються критерії та шкала

оцінювання.

До навчальних досягнень абітурієнтів з математики, які

підлягають оцінюванню, належать:

− теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень,

теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;

− знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді

системи дій (правила, алгоритми);

− здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності

відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати

певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного виду,

виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність,

розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);

− здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання

навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання

потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Оцінювання якості математичної підготовки абітурієнтів з математики

здійснюється в двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними знаннями

та якість практичних умінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач і вправ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

З дисципліни «Алгебра»

1. Бевз Г. П. Алгебра: Підруч. для 7 – 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.

– К.: Освіта, 1996. – 303с.

2. Бурда М. І. та ін. Збірник завдань для державної атестації з

алгебри. 9 клас. – Харків: Гімназія, 2009. – 224с.

3. Гайштут О. Г., Ушаков Р. П. Збірник задач з математики з

прикладами розв’язувань: для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. –

Камянець – Подільський: Абетка, 2002. – 704с.: рис.

4. Збірник задач з математики для вступників до вузів / В. К. Єгерев,

В. В. Зайцев, Б. А. Кардемський та ін.; За редакцією М. І. Сканаві; Пер. З

рос.: Є. В. Бондарчук. К.: Вища шк., 1992. – 445с.

5. Математика. Типові тестові завдання. Збірник / А.Р. Гальперін,

О.Я. Михеєв: Навч. посіб. – Х.: Факт, 2008.

6. Мальцева Н. О., Роєва Т. Г. Алгебра. Готуємось до зовнішнього

незалежного оцінювання. – Х.: Країн мрій, 2009. – 304 с.

З дисципліни «Геометрія»

1. Погорєлов О. В. Геометрія: Підруч. для 7 – 9 кл. серед. шк. – 5-те

вид. – К.: Освіта, 2001. – 223с.

2. Гайштут О. Г., Литвиненко Г. Геометрія – це нескладно.

Планіметрія. Навч.-метод. Посібник. – К.: “Магіст -S”, 1997 – 112с.: іл.

3. Кушнір І. А. Методи розв’язання задач з геометрії: Кн.. для

вчителя. – К.: Абрис, 1994. – 464с.: іл.. – Бібліогр: с. 460-461.

4. Полонський В. Б., Рабинович Ю. М., Якір М. С. Вчимося

розв’язувати задачі з геометрії. Навч. – метод. Посібник. – К.: “Магіст - S”,

1998 – 256.

5. Мальцева Н. О., Роєва Т. Г. Геометрія. Готуємось до зовнішнього

незалежного оцінювання. – Х.: Країн мрій, 2009. – 224 с.