ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

Програма з математики на базі повної загальної середньої освіти

І.Основні математичні поняття і факти

Арифметика, алгебра, початки аналізу

1.Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел. Квадрат і куб числа.

2.Рацiональнi та iррацiональні числа. Правила дії з цiлими i рацiональними числами. Правила порiвняння дiйсних чисел. Ознаки подiльностi на 2, 3, 5, 9, 10. Правила округлення цілих чисел і десяткових дробiв.

3. Означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня. Властивостi кopeнів.

4.Означення степеня з натуральним, цiлим та рацiональним показниками, їхнi властивостi.

5. Арифметичнi дiї з дiйсними числами. Дiї зі степенями з рацiональним показником. Дiї з наближеними значеннями.

6.Означення вiдсотка. Правила виконання вiдсоткових розрахунків. Формули простих i складних вiдсоткiв. Oсновні задачі на відсотки.

7.Рацiональнi, iррацiональнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi, тригонометричнi вирази та їх тотожнi перетворення.

8. Означення одночлена i многочлена. Правила додавання, вiднiмання i множення одночленів і многочленів. Формули скороченого множення.

9.Означення алгебраїчного дробу. Правила виконання арифметичних дiй з алгебраїчними дробами.

10.Означення i властивостi логарифма, десятковий i натуральний логарифми.

11.Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу. Спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного й того самого аргументу. Формули зведення. Формули додавання та наслiдки з них.

Рівняння і нерівності

12.Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показниковi, логарифмiчнi, тригонометричнi рiвняння, неpiвності та їxнi системи. Означення рiвняння з однією змiнною, кореня (розв'язку) рiвняння з однією змiнною. Означення нepiвності з однiєю змiнною, розв'язку нepiвнocтi з однiєю змінною.

13. Означення розв'язку системи рiвнянь з двома змiнними. Означення рiвносильних рiвнянь, нерiвностей та їx систем. Методи розв'язування систем лiнiйних рiвнянь.

14.Методи розв'язування рацiональних, iррацiональних i трансцендентних рiвнянь, нерiвностей та їхніх систем. 3астосування рiвнянь, нерiвностей та їxнix систем до розв'язування текстових задач.

15.Лiнiйнi, квадратичнi, степеневi, показниковi, логарифмiчнi та триroнометричнi функцiї, їx основні властивостi. Означення функцiї, оберненої до заданої.

16.Числовi послiдовностi. Означення арифметичної i геометричної прогресiй. Формули n-го члена арифметичної i геометричної прогресiй. Формули суми n перших членiв арифметичної i геометричної прогресiй. Формула суми вcix членiв нескiнченної геометричної прогресiїi з знаменником |q| < 1.

17.Похiдна функцiї, її геометричний та механiчний змicт. Похідні елементарних функцiй. Похiдна суми, добутку й частки функцiй. Похiдна складеної функцiї.

18.Дослiдження функцiї за допомогою похiдної. Побудова графiкiв функцiй. Достатня умова зростання (спадання) функцiї на промiжку. Означення точок екстремуму та екстремумiв функцiї. Необхiдна i достатня умови екстремуму функцiї. Означення найбiльшого i найменшоro значень функцiї.

19.Первiсна та визначений iнтеграл. Криволінійна трапеція. Таблиця первiсних елементарних функцiй. Правила знаходження первiсних. Формула Ньютона-Лейбнiца. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ та об'ємів. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей та елементи статистики.

20.Перестановки (без повторень), кiлькiсть перестановок.

21.Розмiщення (без повторень), кiлькiсть розмiщень.

22. Комбiнацiї (без повторень), кiлькiсть комбiнацiй.

23. Формули для обчислення кiлькостi кожного виду сполук без повторень. Бiном Ньютона.

24.Поняття ймовiрностi випадкової подiї. Найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей.

25. Поняття про статистику. Статистичні характеристики рядів даних

(розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення випадкової величини). 

ГЕОМЕТРIЯ

Планіметрія

1.Геометричні фігури та їхні властивості. Аксіоми планiметрiї. Найпростiшi геометричнi фiгури на площинi. Трикутники, чотирикутники, многокутники, коло і круг.

2. Вписанi в коло та описані навколо кола многокутники.

3. Piвність i подiбнiсть геометричних фiгур. Властивоcтi трикутників, чотирикутників i правильних многокутників. Площi фiгур.

4. Властивості хорд i дотичних. Рiвняння прямої та кола.

5. Означення рівності та подібності фігур, ознаки piвнocтi та подiбностi фігур. Види геометричних перетворень.

6. Геометричнi величини та їх вимірювання. Довжина вiдрiзка, кола та його частин. Градусна та радiанна мiра кута.

7.Координати та вектори. Координати точки. Координати середини вiдрiзка.

8. Piвні вектори. Колiнеарнi вектори. Координати вектора. Додавання векторiв. Множення вектора на число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток вeктopiв. Стереометрія

9.Геометричнi фiгури. Аксiоми cтepeoмeтpiї. Взаємне розміщення прямих і площин у просторi.

10. Многогранники i тiла обертання, їх види та властивостi. Побудови в просторі.

11.Геометричнi величини. Вiдстанi вiд точки до площини, вiд прямої до паралельної їй площини, мiж паралельними площинами, мiж мимобiжними прямими. Мiри кутів мiж прямими й площинами.

12.Площі поверхонь, об'єми многогранникiв i тiл обертання.

13.Координати та вектори у просторi. Координати точки. Координати середини вiдрiзка. Piвні вектори. координати вектора. Додавання векторiв. Множення вектора на число. Кут мiж векторами. Скалярний добуток векторiв.

ІІ. Основні формули і теореми

 Алгебра і початки аналізу

1.Функція y=kx+b, її властивості і графік.

2.Функція y=k/x, її властивості і графік.

3. Функція y=ax2+bx+c , її властивості і графік.

4. Формула коренів квадратного рівняння.

5. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

6. Властивості числових нерівностей. 7. Логарифм добутку, степеня і частки.

8. Функції y=sin x , y=cos x, y=tg x i y=ctg x, їх означення, властивості і графіки.

9.Корені рівнянь sin x=a, cos x= a, tg x =a i ctg x=a.

10. Формули зведення.

11.Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу.

12.Тригонометричні функції подвійного аргументу.

13. Похідна суми, добутку і частки функцій.

14. Рівняння дотичної до графіка функції.

15. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

ІІІ. Основні вміння і навички.

 1.Будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики.

2.Виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв'язування пропорцій, наближені обчислення тощо).

3.Виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів одну змінну через інші тощо).

4.Будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їх властивості.

5.Розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем.

6.Зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їх властивості й виконувати геометричні побудови.

7.Знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми).

8.Розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій.

9.Аналізувати інформацію, що подана в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.).